Contact to us

23 กันยายน 2563

อัตราแลกเปลี่ยน

เรทสั่งซื้อสินค้า

4.79

🔹 มากกว่า 5,000¥ หยวน ▶ ลด 0.02 
เรทเติมเงิน /เรทโอนเงิน

4.74

🔹 มากกว่า 5,000¥ หยวน  ลด 0.02
*อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีการเปลี่ยนแปลงทุก 12.30 น.
สิ้นสุด 16.00 น. ของทุกวัน

Facebook